Jesteś tutaj

Aktualności

Poznań, dnia 24.05.2024 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

informuje, że na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

 Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci w dniu 14 kwietnia 2024r. Profesora Jana Skuratowicza, wieloletniego wykładowcy Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im.

27-03-2024

Zabytek zadbany

Do tegorocznej edycji konkursu  Zabytek Zadbany zgłoszono 78 obiektów, z których 67 przeszło etap oceny formalnej.

Ulga podatkowa na zabytki

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, właściciele zabytków mogą korzystać z ulgi podatkowej, która obejmuje:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
  • wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
  • zakup zabytku w 2022 r. pod warunkiem, że podatnik poniósł w 2023 r. lub latach kolejnych wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone na nabytej nieruchomości.

Strony