Jesteś tutaj

Akty prawne

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu działa i prowadzi postępowania administracyjne w oparciu o następujące akty prawne:

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 (tekst ujednolicony)

Przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków (aktualny wykaz):

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity z dn. 26.11.2020)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 661)
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 256)
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne z dnia 25 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 396)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem (Dz.U. z 2017 r. poz. 1236).
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 2153)
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami z dnia 10 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1302)
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków z dnia 9 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 706)
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 650)
 10. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 259)
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa

Pozostałe akty prawne

 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity z dnia 17.05.2006r, Dz. U. nr 90, poz. 631
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity z dnia 19.05.2010r, Dz. U. nr 102, poz. 651
 3. Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 12.11.2010r, Dz. U. nr 243, poz. 1623
 4. Ustawa o ochronie przyrody - tekst jednolity z dnia 25.08.2009r, Dz. U. nr 151, poz. 1220
 5. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym - tekst jednolity z dnia 26-05-2011, Dz. U. nr 123, poz. 638
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 - tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 Dz. U. poz. 1000
Autor: Jolanta Goszczyńska, Janusz Beger
Data utworzenia: 03.02.2020 - 08:41
Ostatnia aktualizacja: Jan Krzyśko
Data aktualizacji: 26.04.2023 - 14:06