Jesteś tutaj

Formularze wniosków

 Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [PDF]Ochrona danych osobowych

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz.1609) - tekst jednolity z dn. 20 listopada 2020 r. Dz.U.  z 2021 poz.81

Zgodnie z § 21 pkt 2 powyższego rozporządzenia zamieszcza się wymagane dane adresowe dotyczące zawiadomień, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2 pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3, § 18 ust. 3 pkt 1–4 oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 oraz dane, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8.

Jednostka

Adres e-mail

Fax

WUOZ w Poznaniu

wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

61 852 80 02

Delegatura w Kaliszu

kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

62 757 64 21

Delegatura w Koninie

konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

63 244 71 83

Delegatura w Lesznie

leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

65 529 92 83

Delegatura w Pile

pila@poznan.wuoz.gov.pl

67 352 07 16

Wnioski na prace przy zabytkach

Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wycinki drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

(dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych)

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wiatrołomy i złomy

(dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów) z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych).

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83 f ust. 1 pkt 14 b ustawy o ochronie przyrody).

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są  w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83 f ust. 1 pkt 14 a i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

Zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów

(dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków).

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich

(przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni).

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie na inne działania

(które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni).

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:

  • w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,
  • na sunięcie drzew lub krzewów w związku z planowaną inwestycją.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Inne wnioski

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 05.04.2021 - 12:43
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 13.06.2024 - 20:56